Tạp chí AVL Times Việt Nam tháng 9-10 / 2019 đã được phát hành

Sep/Oct 2019. Free Download.